Dátum:Marec 23, 2012

Anikó Makki

Vedúca vyučujúca talianskeho jazyka

Volám sa Anikó Makki, v roku 2009 som ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2010 som úspešne vykonala jazykovú skúšku Siena CILS z talianskeho jazyka. Ako učiteľka klavíru pôsobím
na Umeleckej základnej škole v Dolnom Štáli, ako lektorka talianskeho jazyka mám už niekoľkoručnú prax. V akademickom roku 2011-2012 som v inštitúcií Studio Italia v Budapešti úspešne absolvovala prekladateľské štúdium taliančina−maďarčina.

Ako vyučujúca si pokladám za prioritu práve správne používanie a osvojenie si gramatických jednotiek. Proces vyučovania aplikujem s rôznymi aktivitami, aby semináre boli pestré. Okrem základných gramatických zručností tiež zdôrazňujem komunikáciu, t.j. využívam
interaktívne hry a počúvanie s porozumením pre rozvoj slovnej zásoby. Nevynechám ani kontrolu jazykových schopností mojich študentov, s tým aj motivujem ich prácu. Na seminároch sa snažím o vytvorenie priateľskej atmosféry, ktorú vytvorím práve s kreatívnymi
hrami.

E-mail: amakki@manhattanstudio.sk